top of page

Stadgar

STADGAR FÖR VARASLÄTTENS BREDBAND EKONOMISK FÖRENING

Ladda ner som pdf

 

§ 1 FIRMA
Föreningens namn är Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening.

 

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

 

§ 3 STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Vara kommun.

 

§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av stora delar av Vara kommun, del av Skara, Lidköping, Grästorp, Herrljunga och Essunga kommun. Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en delägare vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på en av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen. Arrendator skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar.

 

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE
Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

 

§ 6 INSATS
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 och högst 30 000 kr per av medlemmen ägd anslutning inom verksamhetsområdet. Kapitalinsatsen skall betalas på anvisat sätt när medlemskap beviljats. Medlemsinsats 100 kr betalas vid inträde. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar. Med anslutning menas byggnader som är eller planeras att bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

 

§ 7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

 

§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER
Föreningen har rätt att ta ut en anslutningsavgift för att ansluta en fastighet till föreningens kommunikationsnät. Föreningen har också rätt att fortlöpande ta ut en nätavgift som ersättning för att upprätthålla den anslutna fastighetens förbindelse med andra kommunikationsnät, d v s fortlöpande tillhandahåller nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Dessa avgifter skall regleras i de anslutningsavtal som skall upprättas mellan föreningen och medlemmarna. Ersättningen för eventuella renodlade trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

 

§ 9 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

 

§ 10 AVGÅNG
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Vid avgång på grund av uteslutning förutsätts beslutet vara fattat inom samma tid innan räkenskapsårets slut. Avgång får dock ej ske tidigare än 5 år efter inträde, undantag då medlemskap skall överlåtas till ny fastighetsägare. Vid utträde ur Föreningen återbetalas det lägre insatsbeloppet, det vill säga 100 kr. Resterande insatsbelopp förväntas fastighetsägare få tillbaka vid försäljning av fastigheten. I samband med försäljning av fastigheten förutsätts den nye fastighetsägaren ansöka om medlemskap och medlemskapet därmed övergår på denne.

 

§ 11 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst 8 och högst 12 ledamöter, med 0 suppleanter. Föreningsstämman väljer ordförande på ett (1) år, styrelseledamöter väljs av föreningsstämman på två år, fast växelvis så att halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv.

 

§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

 

§ 13 REVISORER
Föreningsstämman skall årligen välja två revisorer och två revisorsuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma eller nästkommande ordinarie föreningsstämma, dvs. växelvis på 2 år.

 

§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

 

§ 15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

 

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna
11. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
12. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
13. Val av styrelse.
14. Val av ordförande.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Val av valberedning, lägst tre och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

 

§ 17. Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

 

§ 18. Övriga ärenden
Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och ska vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

 

§ 19 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 procent av föreningens medlemmar.

 

§ 20 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

 

§ 21 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast två veckor före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

 

§ 22 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut som återbäring till medlemmarna i förhållande till deras kapitalinsatser i föreningen.

 

§ 23 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda kapitalinsatser enligt § 6.

 

§ 24 STADGEÄNDRING
Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

 

§ 25 ÖVRIGT
Beträffande förhållandena i övrigt finns bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar.

bottom of page